Інформація для споживачів електроенергії

Загальні умови постачання електричної енергії

Електропостачання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІНФОТЕХ» здійснюється у відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, які регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, визначеними Правилами.

На роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до Правил, Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку.

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється згідно договору про постачання електричної енергії споживачу, розробленого електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу. Договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Укладення вказаного договору здійснюється шляхом приєднання споживача до умов публічного договору про постачання електричної енергії споживачу, розміщеному на веб-сайті електропостачальника, відповідно до обраної комерційної пропозиції, або шляхом укладення договору в паперовій формі, в разі досягнення сторонами згоди щодо укладення договору на умовах, відмінних від умов публічних комерційних пропозицій.

Споживач має право в будь-який момент часу змінити електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу з новим електропостачальником, повідомивши про це свого електропостачальника не пізніше, ніж за 21 день до такої зміни.

Споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановок споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії споживачу, надання послуг комерційного обліку.

Права споживачів, передбачені законодавством

Відповідно до статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» Споживач має право:

 • купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
 • отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 • змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
 • на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 • на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
 • на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 • на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 • подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 • отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 • отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 • інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Споживач також має право встановлювати такі генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії:

 • побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру;
 • інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної енергії.

Інформація щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду

Законом України «Про звернення громадян» визначаються загальні засади реалізації права громадян на звернення, яким передбачається право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, до засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до Закону під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Окрім того, Закон встановлює наступні вимоги до звернення:

 • звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених питань;
 • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
 • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

Варто зауважити, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Крім того, якщо питання, порушені в зверненні, одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами, не входять до їх повноважень, таке звернення в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Стосовно строків розгляду звернень, Законом встановлено, що вони розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Законом визначено, що органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.

Крім того, Законом забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина.

У випадку, якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв’язку з ним, якості постачання електричної енергії або загрози електробезпеки, а також інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, вирішуються шляхом переговорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути усі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –Регулятор, НКРЕКП) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до чинного законодавства України.

Функції та повноваження Регулятора

1. Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора; Розгляд скарг та врегулювання спорів1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто-та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 • дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 • якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 • накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 • припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Ваші пропозиції, заяви, скарги, претензії, а також повідомлення про загрозу електробезпеці можна подавати:

 • в письмовому вигляді за адресою: 04050, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 15б
 • в електронному вигляді на e-mail: enegrozbyt@infotech.gov.ua
 • за телефоном для звернення споживачів: 044 363 43 34

Режим роботи: (понеділок — п’ятниця) 9:00-18:00
Вихідні дні: субота та неділя

Особа, відповідальна за врегулювання спорів:
Директор ДП "ІНФОТЕХ": Хімченко М.О.
Після обробки інформації за зверненнями наш фахівець зв’яжеться з Вами найближчим часом.

Телефон для звернення споживачів
(у тому числі центру обслуговування споживачів):
044 363 43 34

Юридична та поштова адреса:
04050, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 15б

Електронна пошта:
enegrozbyt@infotech.gov.ua

Режим роботи: (понеділок — п’ятниця)
9:00-18.00

Вихідні дні: субота та неділя

Нормативно-правові акти

Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017 року "Про ринок електричної енергії"
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19/

Закон України № 887-VIII від 10.12.2015 року "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення"
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19

Закон України № 1540-VIII від 22.09.2016 року "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19

Закон України № 222-VIII від 02.03.2015 року "Про ліцензування видів господарської діяльності"
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19

Закон України № 393/96-ВР від 02.10.1996 року "Про звернення громадян"
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

Закон України № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року "Про захист прав споживачів"
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Постанова КМУ № 409 від 06.08.2014 року "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування"
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF

Постанова НКРЕКП № 1469 від 27.12.2017 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17

Постанова НКРЕКП № 307 від 14.03.2018 року "Про затвердження правил ринку"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18

Постанова НКРЕКП № 308 від 14.03.2018 року "Про затвердження правил ринку "на добу вперед" та внутрішньодобового ринку"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18

Постанова НКРЕКП № 309 від 14.03.2018 року "Про затвердження кодексу системи передачі"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18

Постанова НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року "Про затвердження кодексу систем розподілу"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18

Постанова НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року "Про затвердження кодексу комерційного обліку електричної енергії"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18

Постанова НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року "Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18

Постанова НКРЕКП № 375 від 12.06.2018 року "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#n6

Постанова НКРЕКП № 299 від 12.03.2009 року "Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії"
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0308-09

Постанова НКРЕКП № 2118 від 28.12.2018 року "Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2118874-18